Program wieloletni 2008-2014

Program Wieloletni na lata 2008-2014 pod nazwą: „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"


Program Wieloletni realizowany przez Instytut Ogrodnictwa jest zgodny z głównymi celami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (dokumentu zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.), oraz z Krajowym Planem Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem Programu jest:

 • poprawa konkurencyjności i dochodowości podmiotów w obszarze ogrodnictwa,
 • wykorzystanie warunków przyrodniczych kraju dla rozwoju ogrodnictwa ekologicznego,
 • osiąganie standardów UE poprzez modernizację gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw obsługujących ogrodnictwo,
 • wdrażanie innowacyjnych technologii zapewniających poprawę jakości produktów ogrodniczych.

 

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2011 r. podjęła uchwałę nr 130/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów” przewidzianego do realizacji na lata 2008-2014.

Zmiana uchwały miała na celu dostosowanie załączników do uchwały w związku z połączeniem Instytutów będących do tej pory wykonawcami programu wieloletniego i utworzeniem Instytutu Ogrodnictwa - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (Dz. U. Nr 172, poz. 1166). 

Uchwała nr 130/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku zapewnia realizację 50 zadań (z których 6 zakończy się w 2013 roku, pozostałe zakończą się w 2014 roku) z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa w następujących obszarach: 

 • Obszar I. Strategia bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w produkcji ogrodniczej - 19 zadań 

 • Obszar II. Ochrona środowiska - 2 zadania 

 • Obszar III. Uwarunkowania ekonomiczne produkcji sadowniczej, roślin ozdobnych i pszczelarskiej - 3 zadania 

 • Obszar IV. Ogrodnictwo ekologiczne – 7 zadań 

 • Obszar V. Bezpieczna żywność – 3 zadania

 • Obszar VI. Postęp biologiczny – 10 zadań 

 • Obszar VII. Bioróżnorodność – 6 zadań

Wykaz obszarów i zadań Programu WieloletniegoINSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >