Inne projekty międzynarodowe

 

Tytuł: Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production (Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych)
Akronim: QualityBerry
Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014−2021
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych, norweska spółka Graminor.
Kierownik projektu: dr hab. A. Masny, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2021 − 31.12.2023
Nr umowy: NOR/POLNOR QualityBerry/0014/2019

Tytuł: The same but different − is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe? (Takie samo, ale inne - czy żywność w regionie Morza Bałtyckiego różni się od tego, co konsumenci jedzą w Europie Zachodniej?)
Akronim: SameButDifferent
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Consumer Programme 2014-2020
Wykonawca: Fundacja Konsumentów, Instytut Ogrodnictwa – PIB, Nacionaline Vartotoju Konfederacija, Latvijas Pateretaju Interesu Aizstavibas Asociacija
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc
Okres realizacji: 25.10.2020 – 24.10.2021
Nr umowy: 951689

Tytuł: Empowering farmers to protect water (Wspomaganie rolników w działaniach na rzecz ochrony wody przed zanieczyszczeniem)
Nazwa programu: Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability
Instytucja finansująca: ECPA – European Crop Protection Association
Akronim: TOPPS on Farm
Koordynator projektu: ECPA
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Tytuł: EurBeST pilot project: “restructuring of the honey bee chain and varroa resistance breeding & selection programme”
(Projekt pilotażowy – Modyfikacja programu hodowlanego i selekcji pszczół odpornych na Varroa destruktor)
Akronim: EurBeST
Nazwa programu: Pilot Project of DG Agriculture
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Kierownik projektu w IO: dr hab. B. Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 1.06.2018 – 30.04.2021

Tytuł: Dynamic sod mulching and use of recycled amendments to increase biodiversity, resilience and sustainability of intensive organic apple orchards and vineyards
(Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic)
Akronim: DOMINO
Nazwa programu: Core Organic Cofund
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koordynator projektu: Università Politecnica delle Marche
Kierownik projektu: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 02.05.2018 – 30.04.2021
Nr umowy: CoreOrg/Cofund/Domino/1/2018

Tytuł: EurBeST pilot project: “Restructuring of the honey bee chain and varroa resistance breeding & selection programme” (Projekt pilotażowy – Modyfikacja programu hodowlanego i selekcji pszczół odpornych na Varroa destruktor)
Akronim: EurBeST
Nazwa programu: Pilot Project of DG Agriculture
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Kierownik projektu w IO: dr hab. B. Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 1.06.2018 – 30.04.2021
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 01.06.2018 r.

Tytuł: Better tree health
(Poprawa zdrowia drzew pestkowych)
Nazwa programu: Norwegian Research Council
Instytucja finansująca: Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Noregia
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.08.2022

 

ZREALIZOWANE

Tytuł: Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries
(Doskonalenie nie technologicznych osiągnięć innowacyjnych oraz zdolność do innowacji sektora produkcji i przetwórstwa owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego)
Akronim: InnoFruit
Instytucja finansująca: EFRR
Nazwa programu: INTERREG Baltic Sea Region
Koordynator projektu: Latvia University of Agriculture
Kierownik projektu z IO: dr M. Sitarek
Okres realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2019
Nr umowy: InnoFruit #R004

Tytuł: Prevention of water contamination from point sources with plant protection products by improving extension specialists' vocational competences
(Zapobieganie zanieczyszczeniu wód środkami ochrony roślin ze źródeł miejscowych poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych specjalistów upowszechniania wiedzy)
Akronim: ProtectLife
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Erasmus +
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.12.2017 – 30.11.2019
Nr umowy: 2017-1-TR01-KA202-045641

Tytuł: Stimulating root growth of apple trees after planting
(Stymulowanie przyrostu korzeniowego drzew jabłoni po ich posadzeniu)
Akronim: Danstar
Instytucja finansująca: Danstar Ferment AG
Nazwa programu: –
Kierownik projektu: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 04.04.2018 – 31.12.2019
Nr umowy: ZORPS/13/2018

Tytuł: Development of Study on the production and marketing structure in the beekeeping sector as necessary base for the development of the National Apiculture Programme
(Rozwój badań nad produkcją i strukturą obrotu w ramach sektora pszczelarskiego, jako niezbędne podstawy do opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa)
Instytucja finansująca: Ministry of Agriculture and Rural Development in Montenegro
Nazwa programu: MNE-MIDAS_AF
Koordynator Projektu: Joint Venture RAD (Poland)/InHort (Poland)/HumanGraph (Poland)
Kierownik projektu z IO: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji: 30.11.2018 – 30.03.2019
Nr umowy: MNE-MIDAS_AF-8643-ME-CQ-CS-18-9.1

 

 1. Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products
  Zrównoważona produkcja żywności poprzez projakościową optymalizację produkcji surowców i technologii ich przetwarzania w celu uzyskania produktów warzywnych kategorii premium oraz półfabrykatów
  SUNNIVA
  Nazwa programu: ERA- NET SusFood
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Koordynator projektu: Nofirma AS – Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research, Norwegia
  Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. S. Kaniszewski
  Okres realizacji: 2014 – 2017

 2. European Specialist in Traditional Orchards (2012–2015)
  ESTO

  Koordynator: Alexander Seyboth, Thüringer Ökoherz e.V., Niemcy
  Koordynator w IO: mgr Grzegorz Hodun

 3. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego BIOREWIT (2012-2015)

  New soil improvement products for reducing the pollution of soils and waters and revitalizing the soil system
  Konsorcjum: IO (Koordynator), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom
  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
  http://www.biorewit.inhort.pl/index.html

 4. TOPPS – Water Protection (projekt szkoleniowo-demonstracyjny)

  Ochrona wody przed zanieczyszczeniem środkami ochron roślin ze źródeł miejscowych i obszarowych.
  Instytucja finansujaca: Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation - ECPA)
  Kierownik projektu z IO: dr Grzegorz Doruchowski
  Okres realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018

 5. Ochrona wody przed skażeniami rozproszonymi „TOPPS-PROWADIS” – projekt szkoleniowo -demonstracyjny (2011-2014)

  Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ESPA).
  Koordynator: dr Grzegorz Doruchowski

 6. Better Training for Safer Food (2013-2014)
  BTSF
 7. Capacity building for Ministry of Agriculture of the Hashemite Kingdom of Jordan in the field of EU third country listing criteria for plants and their fresh products - TWINING PROJECT (2012-2013)
  Konsorcjum: Fondazione Minoprio of Lombardy Region Viale Raimondi (Włochy), Instytut Ogrodnictwa
  Koordynator; Stefano Cocchi
  Koodynator ze strony polskiej: Wiesław Podyma

 8. Cooperation in frame of evaluation and breeding of Berry crops cultivars
  Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin jagodowych
  Small Fruit Research Institute of Jilin Agricultural University, Chiny
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Okres realizacji: 2009-2014

 9. Genetic analysis of male sterility in tomato
  Genetyczne podstawy męskiej sterylności u pomidora
  Instytut Genetyki Roślin, Sofia, Bułgaria
  Kierownik: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
  Okres realizacji: 2010-2013

 10. Evaluation of productive value of plants and fruit quality of Raspberry cv „Meeker” and Blackberry „Cacanska Besterna” propagated by traditional method and in vitro culture
  Ocena wartości produkcyjnej roślin i jakości owoców maliny „Meeker” i jeżyny „Čačanska Besterna” rozmnażanych metodą tradycyjną i w warunkach in vitro
  Współpraca w ramach projektu EUBerry z Fruit Research Institute,  Čačak, Serbia
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Okres realizacji: 2011-2014

 11. Fruit Breedomics – Bridging the gap between genomics and fruit breeding (the large collaborative Project): an EU-funded programme to improve the efficiency of breeding new fruit varieties
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz (Ekspert – członek Komitetu Doradczego Projektu)
  Okres realizacji: 2011-2014

 12. Zabezpieczenie europejskich kolekcji zasobów genowych z rodzaju Allium rozmnażanych wegetatywnie (2007-2011)
  Projekt realizowany w ramach programu Agri Gen Res
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Nr kontraktu: AGRI-2006-0395
  Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB: Zabezpieczenie europejskich kolekcji zasobów genowych z rodzaju Allium rozmnażanych wegetatywnie (2008-2011)
  Kierownik: dr T. Kotlińska
  Nr Decyzji: 523/AgriGenRes/2008/7

 13. Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli (1998-2011)
  Wykonawcy: Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Charków, Ukraina
  Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych, Pracownia Zasobów Genowych Roślin Warzywnych

 14. Integrowane metody ochrony warzyw kapustnych przed śmietką kapuścianą (Delia radicum) (2010-2012)
  Wykonawcy:  Białoruski Instytut Ochrony Roślin, Mińsk
  Litewski Instytut Ogrodnictwa, Babtai
  Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Prac. Entomologii Roślin Warzywnych

 15. Integrowane metody ochrony cebuli ozimej przed ważniejszymi gospodarczo szkodnikami (2010-2012)
  Wykonawcy: Warwick HRI The University of Warwick, Wellesbourne
  Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Prac. Entomologii Roślin Warzywnych

 16. Nowe źródła odporności na mączniaka rzekomego u ogórka (2010-2012)
  Wykonawcy: North Carolina State University, Raleigh, NC, USA
  Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych, Pracownia Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych

 17. Nawożenie warzyw (pomidor, ogórek, papryka) w bezglebowej uprawie pod osłonami (2010-2012)
  Wykonawcy: Chinese Academy Agricultural Science, Pekin
  Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych, Prac. Uprawy Warzyw

 18. Ekologiczna uprawa warzyw (2010-2012)
  Wykonawcy: Justus-Liebig-Universität Gießen
  Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych, Prac. Uprawy Warzyw

 19. Kolekcja podstawowa północno-europejskich zasobów genowych RIBES „RIBESCO” (2007-2011)
  Wykonawca w ISK: dr hab. Stanisław Pluta
  Nr decyzji: 566/AgriGebRes/2008/7
  Kraje uczestniczące: Finlandia, Estonia, Niemcy, Szwecja, Łotwa, Litwa, Dania
  Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB
  Kolekcja podstawowa północno - europejskich zasobów genowych RIBES „RIBESCO” (2008-2011)
  Projekt realizowany w ramach programu Agri Gen Res
  Koordynator: dr hab. Stanisław Pluta
  Nr Decyzji: 566/AgriGenRes/2008/7
 20. Opryskiwacz optymalizowany środowiskowo (EOS) „BRIDGE” (2010-2011)
  Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ESPA).
  Koordynator: dr Grzegorz Doruchowski

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >