Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

 

 

FINANSOWANE PRZEZ MRIRW W LATACH 2021−2027

Kwota dotacji na lata 2021−2027 dla 12 zadań: 16 639 600zł

Zadanie nr 34: Badanie molekularnych mechanizmów odporności ogórka na najważniejsze czynniki biotyczne abiotyczne
Kierownik zadania: dr U. Kłosińska
Okres realizacji: 2021−2025
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2025
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 39: Poznanie molekularnych podstaw mechanizmów odpowiedzi fasoli na wybrane stresy biotyczne i abiotyczne
Kierownik zadania: dr M. Nowakowska
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 41: Badania nad genetycznym uwarunkowaniem wybranych cech użytkowych truskawki (powtarzanie owocowania, wielkość i jakość plonu, zdrowotność roślin) w oparciu o analizę biometryczną i molekularną
Kierownik zadania: dr hab. A. Masny, prof. IO
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 42: Ocena potencjału genetycznego maliny właściwej (Rubus idaeus L.) pod względem ważnych cech fenotypowych (zdolność do dwukrotnego owocowania, pozbiorcza trwałość owoców, bezkolcowość, samopłodność) przy zastosowaniu metod konwencjonalnych i biotechnologicznych
Kierownik zadania: dr hab. A. Masny, prof. IO
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 43: Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi (bezkolcowość, wielkość owoców, zawartość w owocach ekstraktu i kwasu askorbinowego) u maliny właściwej (Rubus idaeus L.) poprzez analizę transkryptomów
Kierownik zadania: dr Anita Kuras
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 44: Opracowanie markerów molekularnych dla odporności roślin porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na ważne patogeny i szkodnika
Kierownik zadania: dr hab. S. Pluta, prof. IO
Okres realizacji: 2021−2025
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2025
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 45: Wytwarzanie autotetraploidów borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) zdolnych do krzyżowania z borówką wysoką (Vaccinium corymbosum) oraz badanie mechanizmu molekularnego biosyntezy antocyjanów w miąższu owoców
Kierownik zadania: dr hab. M. Podwyszyńska, prof. IO
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

Postery na konferencjach:

 

Zadanie nr 46: Zastosowanie poliploidyzacji mitotycznej in vitro w indukowaniu zmienności genetycznej oraz możliwości poprawy wybranych cech użytkowych agrestu (Ribes grossularia L.) i czereśni (Prunus avium L.)
Kierownik zadania: dr D. Kucharska
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

Postery na konferencjach:

 

Zadanie nr 47: Badania nad możliwością wytworzenia nowych genotypów owocowych drzew pestkowych z wykorzystaniem hybrydyzacji oddalonej w rodzaju Prunus
Kierownik zadania: dr M. Szymajda
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 48: Analiza genetyczna wybranych genotypów brzoskwini (Prunus persica L.) z wykorzystaniem czynnikowego układu krzyżowań i markerów molekularnych
Kierownik zadania: dr M. Szymajda
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 

Zadanie nr 49: Tetraploidalna jabłoń jako źródło odporności na stresy biotyczne i abiotyczne – analiza mechanizmów odporności na zarazę ogniową, parcha jabłoni i suszę oraz ocena zdolności do krzyżowania
Kierownik zadania: dr D. Wójcik
Okres realizacji: 2021−2026
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2026
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

Postery na konferencjach:

 

Zadanie nr 50: Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wytworzenia genotypów o czerwonej barwie miąższu i zwiększonej odporności na zarazę ogniową.
Kierownik zadania: dr M. Lewandowski
Okres realizacji: 2021−2027
Informacja o planowanej realizacji zadania - 2021-2027
Prezentacja badań realizowanych w 2021 r.

 


ZREALIZOWANE

Finansowane przez MRiRW w latach 2014-2020

Kwota dotacji na lata 2014−2020 dla 17 zadań: 17 451 577,00 zł

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej finansowane przez MRiRW w latach 2011-2013

Oddział Sadownictwa

 1. Projekt nr 106: Genetyczna-biometryczna analiza form rodzicielskich truskawki dla uzyskania genotypów o wysokiej jakości owoców i wartości produkcyjnej roślin (2011-2013)
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Masny
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r. 
  Sprawozdanie za 2013 r.
 2. Projekt nr 107: Badania nad możliwością uzyskania deserowej odmiany porzeczki czarnej na drodze hybrydyzacji wewnątrz i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Ribes (2011-2013)
  Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 3. Projekt nr 108: Badania nad opracowaniem komparatywnej mapy genomu truskawki (Fragaria x ananassaDuch.) (2011-2013)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korbin
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r. 
  Sprawozdanie za 2013 r.
 4. Projekt nr 109: Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wyodrębnienia genotypów o zwiększonej tolerancji na zarazę ogniową i wysokiej jakości owoców (2011-2013)
  Kierownik projektu: dr Mariusz Lewandowski
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 5. Projekt nr 110: Badania nad możliwością uzyskania cennych mieszańców międzygatunko-wych w obrębie rodzaju Prunus (Prunus cerasifera Ehr. – ałycza, Prunus salicina Lindl. – śliwa japońska, Prunus armeniaca L. – morela zwyczajna) (2011-2013)
  Kierownik projektu: mgr Marek Szymajda
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 6. Projekt nr 31: Analiza czynników wpływających na morfogenezę i rizogenezę świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia Nutt.) w warunkach in vitro i in vivo (2012-2013)

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.Oddział Warzywnictwa

 1. Projekt nr 87: Ocena możliwości wytworzenia nowej puli genowej w aspekcie występowania dysfunkcji ograniczających męską płodność roślin kapustowatych (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Piotr Kamiński
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 2. Projekt nr 88: Analiza potencjału genetycznego nowych form użytkowych kapusty pekińskiej przystosowanych do uprawy proekologicznej w warunkach polskich (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Piotr Kamiński
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r. 
  Sprawozdanie za 2013 r.
 3. Projekt nr 89: Poszukiwanie nowych źródeł odporności na mączniaka rzekomego i opracowanie mechanizmu dziedziczenia tej cechy u ogórka (2008-2012)
  Kierownik projektu: mgr Urszula Kłosińska
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 4. Projekt nr 90: Tworzenie nowej zmienności genetycznej odporności na niskie temperatury u ogórka (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 5. Projekt nr 91: Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą odporności na mączniaka rzekomego u ogórka oraz określenie genetycznego zróżnicowania grzyba Pseudo-peronospora cubensis (Berk & M.A. Curtis) Rostovzev na terytorium Polski (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Hanna Habdas
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 6. Projekt nr 94: Ocena zmienności genetycznej funkcjonalnie męskosterylnych linii pomidora (2008-2012)
  Kierownik projektu: mgr Marzena Nowakowska
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.


   

 7. Projekt nr 95: Poszukiwanie nowych źródeł odporności na zarazę ziemniaka u pomidora 
  z uwzględnieniem zmian patogeniczności w populacjach Phytophtora infestans oraz próby identyfikacji markerów DNA sprzężonych z genami odporności (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 8. Projekt nr 96: Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Pseudomonas syringae pv. tomato (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Mirosława Staniaszek
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 9. Projekt nr 97: Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z genem PS warunkującym funkcjonalną sterylność pomidora, przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych (2008-2012)
  Kierownik projektu: dr Mirosława Staniaszek 
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.
 10. Projekt nr 102: Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej (2008-2012)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka
  Sprawozdanie za 2011 r.
  Sprawozdanie za 2012 r.
  Sprawozdanie za 2013 r.2010 rok
2009 rok
2008 rokINSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >