Zadania realizowane w ramach dotacji celowej MRiRW

 

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW W ROKU 2021

Kwota dotacji na rok 2021 dla 36 zadań: 16 366 000 zł

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych

Zadanie 1.1. Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych.
Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 1.2. Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych roślin użytkowych.
Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO 
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 1.3. Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion zasobów genowych roślin ogrodniczych.
Kierownik zadania: dr Mariusz Chojnowski  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 2. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych

Zadanie 2.1. Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych.
Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 3.1. Poszerzenie zmienności genetycznej pomidora o odporność na wybrane stresy biotyczne oraz ważne cechy jakościowe.
Kierownik zadania: dr Marzena Nowakowska 
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.2. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej ogórka o korzystnych cechach użytkowych.
Kierownik zadania: dr Urszula Kłosińska  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.3. Otrzymywanie materiałów hodowlanych kapusty głowiastej białej o podwyższonym poziomie odporności na stres suszy w warunkach polowych, z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz wyższą tolerancją na bakteryjne gnicie.
Kierownik zadania: dr Piotr Kamiński
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.4. Wytwarzanie materiałów wyjściowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.), odznaczających się tolerancją roślin na wertycyliozę, wytrzymałością na niskie ujemne temperatury i suszę oraz wysoką zawartością składników prozdrowotnych w owocach.
Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.5. Wytworzenie materiałów wyjściowych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) o wysokiej jakości owoców oraz analiza molekularna specyficznych fragmentów genomów.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.6. Wytworzenie materiałów wyjściowych agrestu (Ribes grossularia L.) o walorach deserowych owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.7. Wytworzenie materiałów wyjściowych porzeczki czarnej o deserowej jakości owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego oraz choroby liści i pędów.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.8. Wytworzenie materiałów wyjściowych wiśni (Prunus cerasus L.) do hodowli nowych odmian o zróżnicowanej porze dojrzewania owoców i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.
Kierownik zadania: dr Marek Szymajda
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.9. Wytworzenie nowych materiałów wyjściowych śliwy domowej (Prunus domestica L.) przydatnych do kombajnowego zbioru owoców oraz tolerancyjnych na szarkę.
Kierownik zadania: dr Marek Szymajda
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.10. Wytworzenie materiałów wyjściowych czereśni (Prunus avium L.) o wysokiej jakości oraz tolerancyjnych na pękanie owocach deserowych z wykorzystaniem techniki embryo rescue.
Kierownik zadania: dr Marek Szymajda
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zdanie 3.11. Wytworzenie materiałów wyjściowych świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia) o wysokiej jakości owoców i tolerancji na stres abiotyczny.
Kierownik zadania: dr Łukasz Seliga  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego.
Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.13. Wytworzenie materiałów wyjściowych jabłoni (Malus domestica Borkh.) o jednolitej barwie skórki, owocujących corocznie oraz odpornych na parcha jabłoni.
Kierownik zadania: dr Mariusz Lewandowski  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.14. Wytworzenie materiałów wyjściowych podkładek wegetatywnych dla jabłoni (Malus Mill.) odpornych na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia jabłoni, wytrzymałych na niskie ujemne temperatury oraz bezciernistych.
Kierownik zadania: dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 3.15. Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona odporność roślin na stres suszy.
Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 4. Racjonalne nawożenie i nawadnianie

Zadanie 4.1. Nawożenie użytków rolnych.
Kierownik zadania: dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 4.2. Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Waldemar Treder  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 5. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

Zadanie 5.1. Opracowywanie strategii zwalczania agrofagów na terenie kraju oraz wsparcie działań na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla krajowych produktów pochodzenia roślinnego.
Kierownik zadania: dr Monika Kałużna
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 6. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 6.1. Rozwój i adaptacja systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych.
Kierownik zadania: dr Zbigniew Anyszka 
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.
Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.3. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.
Kierownik zadania: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.4. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka tego zjawiska.
Kierownik zadania: dr Michał Hołdaj
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.5. Monitoring wpływu ochrony roślin na owady zapylające.
Kierownik zadania: mgr Mikołaj Borański
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.6. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji.
Kierownik zadania: dr Artur Miszczak  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 6.7. Doskonalenie techniki ochrony roślin.
Kierownik zadania: dr Artur Godyń  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 7. Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi

Zadanie 7.1. Doskonalenie metod ekologicznej uprawy jabłoni, wiśni i czereśni.
Kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 7.2. Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym.
Kierownik zadania: dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 7.3. Opracowanie ekologicznych metod produkcji nasiennych roślin jednorocznych (fasola, ogórek, brokuł) i dwuletnich (marchew, cebula) o zwiększonym potencjale plonotwórczym oraz przyjaznej środowisku kompleksowej technologii produkcji nasion o wysokiej jakości i zdrowotności.
Kierownik zadania: dr Regina Janas  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 8. Produkcja zwierzęca

Zadanie 8.1. Optymalizacja ekologicznej gospodarki pasiecznej celem wzrostu efektywności produkcji pszczelarskiej i poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.
Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Gerula
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 9. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027

Zadanie 9.1. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Obszar 10. Kreowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji

Zadanie 10.1. Przywrócenie uprawy śliw oraz rozwój produkcji owoców wybranych gatunków roślin jagodowych na terenach podgórskich.
Kierownik zadania: mgr Agnieszka Głowacka  
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie 10.2. Opracowanie technologii przetwórstwa produktów ogrodniczych dla gospodarstw na terenach górskich i podgórskich.
Kierownik zadania: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Informacja o planowanej realizacji zadania w roku 2021
Sprawozdanie za 2021 r.

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >