Organy Instytutu

Organy, osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:

Zasady współpracy między komórkami Instytutu

 

 1. Kierownictwo ogólne Instytutu spoczywa w ręku Dyrektora, który reprezentuje Instytut na zewnątrz. Zakres prac Dyrektora określony jest w § 6 Regulaminu.
 2. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo–technicznej. Szczegółowe zadania Rady i jej uprawnienia podane są w ustawie o instytutach badawczych (patrz § 1). Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. W Instytucie działa Kolegium – organ opiniodawczo–doradczy Dyrektora. W skład Kolegium wchodzą: Zastępcy Dyrektora, Sekretarz Naukowy oraz osoby powoływane doraźnie. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje Członków Kolegium, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.
 4. Posiedzenia Kolegium w składzie poszerzonym o wszystkich kierowników komórek organizacyjnych odbywają się co najmniej 2 razy w roku

Zarządzanie i koordynacja działalności Instytutu odbywa się poprzez:

 1. zarządzenia pisemne lub ustne Dyrektora Instytutu, w których przekazywane są do wiadomości i stosowania wytyczne organów nadrzędnych oraz własne polecenia,
 2. pisma okólne, okólniki i informacje przeznaczone dla ogółu pracowników,
 3. instrukcje i wytyczne, które regulują całokształt wyodrębnionego zagadnienia, wprowadzane w życie zarządzeniami Dyrektora Instytutu.

Wewnętrzne ustalenia, decyzje oraz wszelkiego rodzaju korespondencję dotyczącą działalności Instytutu podpisuje Dyrektor, Zastępcy Dyrektora w sprawach im podległych oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy.

Do składania oświadczeń w imieniu Instytutu uprawniony jest Dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy.

W Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym wyróżnia się następujące jednostki organizacyjne:

 1. komórki naukowo-badawcze realizujące podstawową działalność Instytutu,
 2. komórki wspomagania badań,
 3. komórki funkcjonalne i usługowe, które zajmują się finansami, zatrudnieniem, księgowością, zamówieniami publicznymi, inwestycjami i obsługą administracyjno-gospodarczą,
 4. terenowe zakłady doświadczalne,
 5. utworzone przez Instytut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wśród komórek naukowo-badawczych wyróżnia się: Oddziały, Zakłady, Pracownie, Laboratoria, Sekcje.

Wśród komórek funkcjonalnych i usługowych wyróżnia się Działy, Sekcje, Zespoły i samodzielne stanowiska pracy.

W Instytucie mogą funkcjonować Samodzielne Pracownie.

Zakład Pszczelnictwa w Puławach jest jedynym Oddziałem zamiejscowym utworzonym w Instytucie. Zakład prowadzi badania w zakresie pszczelnictwa. W jego skład wchodzi Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, które wykonuje badania jakości produktów pszczelich .

 


Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Administrator 2013-07-17 10:23:54
Administrator 2013-07-17 10:23:54

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU