Obszary tematyczne

Wykaz obszarów i zadań programu wieloletniego (2015-2020)
pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego

z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”,
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lp. Nr zadania Obszar tematyczny / Tytuł zadania Kierownik zadania
Obszar tematyczny 1: Postęp biologiczny
1 1.1 Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli mieszańców F1 wybranych gatunków warzyw z uwzględnieniem cech jakościowych, odpornościowych i prozdrowotnych dr Piotr Kamiński
Piotr.Kaminski@inhort.pl
2 1.2 Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna) dr Agnieszka Masny (od I.2018)
Agnieszka.Masny@inhort.pl
prof. dr hab. Edward Żurawicz (2015-2017)
3 1.3 Wytwarzanie i utrzymanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów dr Paweł Bielicki
Pawel.Bielicki@inhort.pl
4 1.4 Nowe gatunki dla poszerzenia i zróżnicowania produkcji roślin ogrodniczych, w tym żywności funkcjonalnej dr Dorota Kruczyńska
Dorota.Kruczynska@inhort.pl
5 1.5 System oceny jakości, zdrowotności, czystości odmianowej i tożsamości genetycznej roślin ogrodniczych rozmnażanych metodą in vitro dr Agnieszka Wojtania (od II.2017) Agnieszka.Wojtania@inhort.pl
dr hab. Eleonora Gabryszewska (2015-I.2017)
Obszar tematyczny 2: Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska
6 2.1 Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin oraz analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin dr hab. Mirosława Cieślińska (od I 2019)
Miroslawa.Cieslinska@inhort.pl
prof. dr hab. Piotr Sobiczewski (2015–2018)
7 2.2 Opracowanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych dr Zbigniew Anyszka
Zbigniew.Anyszka@inhort.pl
8 2.3 Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin ogrodniczych dla upraw małoobszarowych dr hab. Grażyna Soika (od IX.2017)
Grazyna.Soika@inhort.pl
prof. dr hab. Gabriel Łabanowski (2015-VIII.2017)
9 2.4 Opracowanie i ocena metod ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dr Grzegorz Doruchowski
Grzegorz.Doruchowski@inhort.pl
10 2.5 Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania dr Artur Miszczak
Artur.Miszczak@inhort.pl
Obszar tematyczny 3: Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej
11 3.1 Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych prof. dr hab. Waldemar Treder Waldemar.Treder@inhort.pl
12 3.2 Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych dr Jacek Nowak
Jacek.Nowak@inhort.pl  
13 3.3 Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych dr Zbigniew Buler (od IX.2018)
Zbigniew.Buler@inhort.pl
dr Halina Morgaś (2015-VIII.2018)
14 3.4 Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej dr hab. Elżbieta Rozpara
Elzbieta.Rozpara@inhort.pl
15 3.5 Rozwój innowacyjnych technologii przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw dr Krzysztof Rutkowski
Krzysztof.Rutkowski@inhort.pl
Obszar tematyczny 4: Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska
16 4.1 Hodowla i chów pszczół oraz dzikich owadów zapylających dr hab. Małgorzata Bieńkowska Malgorzata.Bienkowska@inhort.pl
17 4.2 Ocena bioróżnorodności owadów zapylających i pożytków pszczelich dr Dariusz Gerula
Dariusz.Gerula@inhort.pl
18 4.3 Doskonalenie technologii pasiecznych w kontekście występowania i eliminacji niekorzystnych czynników, uwarunkowań ekonomicznych i jakości produktów pszczelich dr Piotr Skubida
Piotr.Skubida@inhort.pl
19 4.4 Zaprószenie produktów pszczelich pyłkiem kukurydzy oraz analiza wykorzystania pożytku nektarowego z dobrych roślin pożytkowych przez rodziny pszczele dr Dariusz Teper
Dariusz.Teper@inhort.pl
Obszar tematyczny 5: Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego
20 5.1 Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego dr Iwona Sowik (od IV.2017)
Iwona.Sowik@inhort.pl
dr Małgorzata Sekrecka (XII.2016-III.2017)
dr Dariusz Sochacki (2015-XI.2016)

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >