Program wieloletni pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”
ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą:

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2015–2020.

Wykonawcą Programu ustanawia się Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Potrzeba realizacji Programu wynika z dokumentów międzynarodowych i krajowych określających zadania Rzeczypospolitej Polskiej w tej dziedzinie. Program uwzględnia priorytety i postulaty zawarte w wielu aktach krajowych oraz przepisach unijnych.

Ponadto, Program stanowi wsparcie dla realizacji celów strategicznych i priorytetów zawartych w następujących dokumentach:

 1. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie;
 2. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020;
 3. Strategii Rozwoju Kraju 2020;
 4. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Realizacja Programu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora rolno-spożywczego, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ochrony bioróżnorodności oraz dostosowania produkcji ogrodniczej do zmian klimatycznych.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.

Celami szczegółowymi Programu są:

 1. tworzenie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej;
 2. ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin;
 3. opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów;
 4. zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających;
 5. podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

W ramach Programu prace badawczo-rozwojowe realizowane będą w pięciu obszarach:

 1. Postęp biologiczny;
 2. Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska;
 3. Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej;
 4. Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska;
 5. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

 Kwota dotacji na lata 2015−2020: 57 987 000 zł

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >