Promocje naukowe

  

W dniu 17 września 2014 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Kałużnej.

Tytuł rozprawy: „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka patowarów Pseudomonas syringae powodujących raka bakteryjnego drzew pestkowych w Polsce”.

Praca została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Sobiczewskiego i dr hab. Joanny Puławskiej, prof. IO. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS w Lublinie) oraz dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG (MWB UG i GUMed w Gdańsku).

Badania przedstawione w pracy doktorskiej były częściowo sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grant 118/N-COST/2008/0  

Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w dniu 30 października 2014 podjęła decyzję o nadaniu mgr Monice Kałużnej stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa oraz poparła wniosek Recenzentów i Komisji ds. przewodu doktorskiego, o przyznanie dr Monice Kałużnej stosownego wyróżnienia.

 

 


 

W dniu 23 czerwca 2014 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Broniarek-Niemiec.

Tytuł rozprawy: „Ochrona jabłoni przed parchem [Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.] z zastosowaniem fungicydów z grupy strobiluryn”.

Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Bielenin. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i prof. dr hab. Jan Kućmierz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w dniu 24 czerwca 2014 podjęła decyzję o nadaniu mgr Agacie Broniarek-Niemiec stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

 


 

  

W dniu 19 lipca 2013 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Włodarek.

Tytuł rozprawy: „Histologiczne i biochemiczne mechanizmy działania ekstraktów roślinnych i związków krzemu w integrowanej ochronie ogórka przed mączniakiem prawdziwym dyniowatych (Erysiphe cichoracearum D. C. et Merat).

Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Barbary Dyki, prof. IO. Recenzentami pracy byli dr hab. Urszula Małolepsza, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) i prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w dniu 19 września 2013 podjęła decyzję o nadaniu mgr Agnieszce Włodarek stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa oraz poparła wniosek Recenzentów i Komisji ds. przewodu doktorskiego, o przyznanie dr Agnieszce Włodarek stosownego wyróżnienia.

 

 


 

 
 

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się 13 grudnia 2013 roku kolokwium habilitacyjne dr Beaty Meszki, po którym Rada Naukowa IO nadała Jej stopień doktora habilitowanego.

Temat rozprawy: „Występowanie Verticillium dahliae Kleb. w uprawach truskawki w Polsce oraz możliwości ich ochrony przed wertycyliozą. – Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa, Monografie  i rozprawy – 2013, s. 129.

Recenzenci rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego:
Prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. Małgorzata Mańka  - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Joanna Marcinkowska, SGGW Warszawa
Prof. dr hab. Jan Kućmierz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Temat wykładu habilitacyjnego: „Piękne i bestie w środowisku roślin”

W dniu 23 października 2012 roku Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie nadała Katarzynie SZAJKO  z IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka - stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Obrona rozprawy doktorskiej pt.: „Identyfikacja i mapowanie genów Ny-1 i Ny-2 warunkujących reakcję nadwrażliwości Solanum tuberosum L. na infekcję wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y)” odbyła się przed Komisją Doktorską w dniu 22 października 2012r.

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Marczewski. Recenzje wykonali: prof. dr hab. Michał Kostiw – IHAR-PIB Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, dr hab. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Ogrodniczy, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa w Krakowie.

Pracę badawczą wykonano w ramach projektu badawczego zamawianego, projektu badawczego rozwojowego oraz projektu badawczego promotorskiego ze środków na naukę w latach 2004-2012.


W dniu 27 września 2012 roku na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Wita.

Tytuł rozprawy: Znaczenie Fusarium verticillioides (Saccardo) Nirenberg w etiologii fuzariozy kolb kukurydzy.

Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Wakulińskiego, prof. SGGW z Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie.
Recenzentami byli prof. dr hab. Jerzy Chełkowski z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz prof. dr hab. Marek S. Szyndel z Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie.

W dniu 10 października 2012 roku Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu podjęła decyzję o nadaniu mgr inż. Marcinowi Witowi stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

     
 
 
 

 W dniu 5 lipca 2012 r. Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie nadała Renacie LEBECKIEJ z IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia. Tytuł osiągnięcia: Charakterystyka źródeł odporności i dziedziczenie odporności mieszańców międzygatunkowych ziemniaka oraz dzikich gatunków Solanum na Phytophthora infestans.

Siedmioosobowej Komisji Habilitacyjnej przewodniczył prof. dr hab. Stefan Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, zaś Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański,
 • Prof. dr hab. Czesław Sadowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski - Instytut Ogrodnictwa w Skiemiewicach

 W dniu 15 listopada 2012 r. Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach nadała dr inż. Joannie Puławskiej  zatrudnionej w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo. Osiągnięcie naukowe zatytułowane  „Analiza zróżnicowania bakterii kompleksu Agrobacterium/RhizobiumRhizobium skierniewicense sp. nov. i Rhizobium nepotum sp. nov. [(Puławska et al., 2012) Frank 1889] – nowe gatunki bakterii wywołujących guzowatość korzeni” stanowiło jednotematyczny cykl pięciu publikacji.

Siedmioosobowej Komisji Habilitacyjnej przewodniczył prof. dr hab. Janusz Lipecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaś Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Wanda Małek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 W dniu 15 listopada 2012 r. Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach nadała dr inż. Mirosławie Cieślińskiej  zatrudnionej w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo. Osiągnięcie naukowe zatytułowane „Zastosowanie techniki PCR-RFLP i analizy sekwencyjnej fragmentu 16S rRNA do wykrywania i różnicowania fitoplazm porażających rośliny sadownicze” stanowiło jednotematyczny cykl ośmiu publikacji.

Siedmioosobowej Komisji Habilitacyjnej przewodniczyła prof. dr hab. Wiesława Rudnicka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, zaś Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 • Prof. dr hab. Henryk Pospieszny - Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań
 • Dr hab. Ewa Moliszewska - Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 W dniu 15 grudnia 2011 r. Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie nadała Jarosławowi PLICHOWI  z IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka - stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Obrona rozprawy doktorskiej pt.: Charakterystyka związku odporności tetraploidalnego ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na Phytophthora infestans pochodzącej z różnych źródeł odporności z długością okresu wegetacji” odbyła się przed Komisją Doktorską w dniu 14 grudnia 2011r.

Promotor: dr hab. Bogdan Flis prof. nadzw. IHAR-PIB. Recenzje wykonali: prof. dr hab. Józefa Kapsa – IHAR-PIB Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie; prof. dr hab. Zbigniew Weber – UP w Poznaniu, Katedra Fitopatologii.

Pracę badawczą wykonano w ramach projektu promotorskiego oraz projektu badawczego ze środków na naukę w latach 2010-2011, nr projektu 1627/B/P01/2010/38.


W dniu 23 listopada 2011 roku na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Golnik.

Tytuł rozprawy: Ocena zróżnicowania szczepów wirusa Y ziemniaka – Potato virus Y, PVY.
Praca została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka S. Szyndla z Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie.

Recenzentami byli prof. dr hab. Mirosława Chrzanowska z IHAR – PIB, Oddział w Młochowie i dr hab. Elżbieta Paduch – Cichal, prof. SGGW z Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie.

W dniu 7 grudnia 2011 roku Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu podjęła decyzję o nadaniu mgr inż. Katarzynie Golnik stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

  
 
       

W dniu 26 października 2010 roku w Instytucie Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Kowalskiej.

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka bakterii patogenicznych występujących na cebuli (Allium cepa L.) i metody ich zwalczania”.

Praca została wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Urszuli Smolińskiej z Instytutu Warzywnictwa. Recenzentami pracy byli dr hab. Małgorzata Schollenberger z SGGW w Warszawie oraz prof. dr hab. Piotr Sobiczewski z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Realizacja pracy była współfinansowana ze środków na naukę jako projekt badawczy promotorski nr NN 310299734.

Rada Naukowa IW podjęła decyzję o nadaniu mgr Beacie Kowalskiej stopnia doktora nauk rolniczych oraz poparła wniosek Recenzentów o wyróżnienie obronionej pracy.

 
 
 
      

W dniu 3 marca 2010 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Jareckiej Boncela.

Tytuł rozprawy: „Zależności między rozwojem Fusarium oxysporum f. sp. tulipae, produkcją etylenu a gumozą w tulipanach".

Praca została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Saniewskiego IKS Skierniewice. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak Uniwersytet Przyrodniczy Lublin oraz prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski ISK Skierniewice.

W dniu 10 maja 2010 na posiedzeniu Rady Naukowej podjęto decyzję o nadaniu mgr Annie Jareckiej Boncela stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Rada Naukowa poparła wniosek Recenzentów o wyróżnienie obronionej pracy.

      

 W dniu 28 października 2008 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach obrona odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kowalczys.

Tytuł rozprawy: „Ekspresja genów śliwy zakażonej wirusem szarki”.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Lech Michalczuk, a recenzentami prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, SGGW Warszawa oraz doc. dr hab. Małgorzata Korbin, ISK Skierniewice.

Na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 17 listopada 2008 r. podjęto decyzję o nadaniu mgr Katarzynie Kowalczys stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Członkowie komisji opowiedzieli się także za wyróżnieniem pracy (wniosek recenzenta prof. dr hab. K. Niemirowicz-Szczytt).

        

 W dniu 13 października 2008 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż Hanny Berniak.

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka, wykrywanie i identyfikacja izolatów wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus)”.

Praca została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marianny Kamińskiej IKS Skierniewice. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Zofia Fiedorow, AR Poznań oraz doc. dr hab. Jerzy Syller, IHAR Młochów.

Decyzją Rady Naukowej z dnia 17 listopada 2008, mgr inż. Hannie Berniak nadano stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Rada Naukowa poparła ponadto wniosek Recenzenta (doc. dr hab. Jerzego Syllera) o wyróżnienie obronionej pracy.

        

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się 10 lipca 2007 roku publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kingi Sala-Rejczak

Tytuł rozprawy: "Zróżnicowanie biologiczne, charakterystyka serologiczna i molekularna izolatów wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni".

 Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Paduch-Cichal, prof. SGGW, a recenzentami pracy byli prof. dr hab. Zofia Fiedorow, AR Poznań i dr hab. Marek S. Szyndel, prof. SGGW. 

26 września br, Rada Wydziału nadała mgr inż. Kindze Sala-Rejczak stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Zaaprobowała także wniosek recenzentów i przyznała wyróżnienie za obronioną pracę.

 
      

W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się 27.10.2006 r. kolokwium habilitacyjne dr Jerzego Czembora, po którym Rada Naukowa IHAR nadała Mu stopień doktora habilitowanego.

Temat rozprawy: „Odporność na mączniaka prawdziwego [Blumeria graminis (DC.) E. O. Speer f. sp. hordei] w odmianach miejscowych jęczmienia (Hordeum vulgare L.)” – Monografie  i rozprawy naukowe IHAR – 2005 Nr 24, s.43.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Święcicki (IGR – PAN),
Doc. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (AR Lublin)
 
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego:
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek (AR Wrocław)
Prof. dr hab. Bogdan Nowicki (SGGW Warszawa)
Prof. dr hab. Piotr Masojć (AR Szczecin)
Prof. dr hab. Zbigniew Weber (AR Poznań)

Temat wykładu habilitacyjnego: „Hodowla zbóż dla potrzeb rolnictwa ekologicznego”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mianował dr hab. Jerzego Czembora na stanowisko docenta 15.01.br.

      

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >