"Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu:
CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH (CPPO)
RPLD.01.01.00-10-0010/18-00

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Okres realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 15 czerwca 2019 r.
Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 września 2021 r.

Beneficjent:
Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Opis Projektu:
Projekt wnioskowany do współfinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 jest inwestycją polegającą na budowie Centrum oraz zakupie i montażu infrastruktury badawczej, w celu zwiększenia urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy.

Realizacja inwestycji umożliwi rozszerzenie dotychczas świadczonych przez Wnioskodawcę usług badawczych oraz wprowadzenie nowych m.in. w zakresie: opracowania nowego lub ulepszonego produktu z asortymentu: przetwory z owoców i warzyw, opracowania nowego lub ulepszonego procesu technologicznego, korzystania z wybranej linii technologicznej lub urządzenia w obecności pracownika naukowego lub technicznego Centrum, przeprowadzenia analizy sensorycznej produktów ogrodniczych, świeżych lub przetworzonych, przeprowadzenia analizy konsumenckiej produktów ogrodniczych, świeżych lub przetworzonych, opracowania metodyki badawczej dla skwantyfikowania charakterystyki innowacyjnego produktu ogrodniczego.
Oferta będzie skierowana w szczególności do podmiotów gospodarczych, a także do sektora publicznego (uczelnie, instytuty naukowe itp.). W ramach Projektu zostanie wybudowany obiekt spełniający wymagania dla produkcji spożywczej stawiane przez Główny Inspektorat Sanitarny o powierzchni około 1400 m2 z wykorzystaniem istniejących mediów, drogi dojazdowej i placów manewrowych.

Najważniejszą częścią obiektu będą dwie wydzielone specjalistyczne hale technologiczne spełniające wymagania procesowe dla produkcji soków przecierowych i innych przetworów o wysokiej zawartości wody oraz do produkcji suszy owocowych i warzywnych. Dla zapewnienia ciągłości procesu badawczego i możliwości monitorowania zmian jakości innowacyjnych produktów na bazie produktów ogrodniczych obiekt zostanie wyposażony w magazyny półproduktów i wyrobów gotowych z możliwością sterowania i kontrolowania warunków symulowanego obrotu towarowego.

Przewagą w stosunku do podobnych obiektów, dla planowanej inwestycji, będzie włączenie do procesu kreowania innowacyjnych przetworów na bazie produktów ogrodniczych użytkownika końcowego jakim jest zarówno Konsument (pod kątem właściwości smakowych i prozdrowotnych) jak i Przedsiębiorca (pod kątem operacyjno-ekonomicznym). W związku z powyższym oprócz części technologicznej w ramach Centrum przewiduje się utworzenie działu ukierunkowanego na badania preferencji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw. Usytuowanie działu badań konsumenckich w fizycznym sąsiedztwie działu technologicznego będzie umożliwiało wprowadzanie i testowanie nowych metod badawczych wykraczających poza rutynowe podejście i umożliwiające zdobycie nowej wiedzy. Stanowiska do oceny konsumenckiej wraz z wyposażeniem zostaną przeniesione z poprzedniej lokalizacji Pracowni Sensorycznej, zaś dla prowadzenia innowacyjnych badań z aktywnym uczestnictwem użytkowników końcowych (konsument, przedsiębiorca) przewiduje się wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych pomieszczeń warsztatowych.

Główne koszty inwestycji będą związane z budową Centrum oraz jego wyposażeniem niezbędnym dla późniejszej instalacji linii technologicznych. Hale technologiczne zostaną wyposażone tylko w najbardziej podstawowe elementy, które będą sukcesywnie uzupełniane w maszyny i urządzenia już posiadane w zasobach Instytutu, bądź pozyskiwane w związku z realizacją poszczególnych projektów.

Zostaną zakupione i zainstalowane klasyczne ciągi technologiczne do produkcji soków NFC, soków przecierowych typu smoothie, musów oraz aparaty do obróbki wstępnej i utrwalania suszy umożliwiające produkcję zgodnie z zasadami HACCP i wymaganiami sanitarnymi. Dobór elementów wyposażenia bazowego będzie dotyczył operacji podstawowych, tak aby w przyszłości możliwe było elastyczne stosowanie innowacyjnych technik przetwarzania i utrwalania w celu pozyskiwania produktów zróżnicowanych w obrębie asortymentów.

Cel bezpośredni Projektu:
Główny cel Projektu dotyczy budowy Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych i wyposażenia w infrastrukturę niezbędną do przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw. Wszelkie prace w ramach Projektu mają doprowadzić do urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Realizacja Projektu ma na celu spełnienie wszystkich jego celów, co ma z kolei doprowadzić do zniwelowania istniejących obecnie problemów – dotyczących zarówno stanu Wnioskodawcy, jak i jego otoczenia.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie potencjału badawczego Wnioskodawcy. Zapewnienie pracownikom Wnioskodawcy korzystnych, w pełni komfortowych warunków pracy, możliwość rozwoju naukowego i zawodowego. Zwiększy się oferta świadczonych usług B+R skierowana do przedsiębiorstw, co wpłynie na zwiększenie liczby klientów, a tym samym na zwiększenie generowanych dochodów i poprawę kondycji finansowej Wnioskodawcy. Realizacja celu przyczyni się również do obniżenia stopy bezrobocia w regionie. Projekt pozytywnie wpłynie na gospodarkę regionu w obszarze społecznym, m.in. generując nowe miejsca pracy Wnioskodawcy a także pośrednio w jego otoczeniu, oraz tworząc nowe umiejętności i kompetencje personelu badawczego.
  2. Budowa nowej infrastruktury badawczo-naukowej, dostosowanej do wymagań sanitarnych i HACCP. Realizacja celu przyczyni się do powstania nowej infrastruktury badawczo-naukowej, która umożliwi rozszerzenie oferty Wnioskodawcy w zakresie przeprowadzanych prac badawczych oraz umożliwi produkcję w ramach własnych zasobów większych partii innowacyjnych produktów do badań klinicznych, dla których istnieje konieczność uzyskania pozwoleń GIS, oraz wprowadzania produktów na rynek konsumenta w trakcie sensorycznych badań konsumenckich. Pozwoli to na opracowanie nowych, innowacyjnych i prozdrowotnych produktów bardziej dopasowanych do oczekiwań rynkowych (odbiorcy końcowego – konsumenta), które do swojej oferty będą mogli włączyć przedsiębiorcy, przez co zwiększy się ich konkurencyjność, prowadząc do rozwoju segmentu MŚP i rozwoju regionu. Zwiększy się działalność komercyjna Wnioskodawcy, co wpłynie na poprawę jego sytuacji finansowej.
  3. Zwiększenie innowacyjnego potencjału przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy produktowych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego rozwoju i zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wpłynie na poprawę wyników finansowych w tym dochodu przedsiębiorstw z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. Pośrednio wpłynie na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym.

Wartość Projektu:
12 226 037,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
10 034 649,68 zł

 

 

© 2019 Instytut Ogrodnictwa